Regulamin - KUKBUK

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs „Cookentials”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno-fotograficzny pod nazwą „Cookentials” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest spółka KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowiecka 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048 (zwana dalej „Organizatorem”).
 5. Konkurs trwa od 2.10.2016 r. do 10.10.2016 r. (do godziny 12:00).
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.kukbuk.com.pl

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie w serwisie Instagram zdjęcia przepisu zgodnie z formułą Cookentials i oznaczą hasztagiem #KukbukCookentials.
 3. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone na Facebooku nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu oraz:
 1.  oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do przesyłanego zdjęcia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jego rozpowszechniania;
 2. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania zdjęcia poprzez jego udostępnienie na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem:  https://www.facebook.com/kukbuk oraz na stronie internetowej Organizatora http://www.kukbuk.pl/.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.

§3

NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są 3 (trzy) egzemplarze książki „Cookentials”.
 2. Zwycięzcy wybrani w sposób przewidziany w §4 ust. 5 Regulaminu otrzymają po 1 (jednym) egzemplarzu nagrody, wskazanej w ust. 1 powyżej. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator nie jest związany wyborem nagrody przez Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 4 oraz ust. 2 powyżej.

 

§4

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali swoje odpowiedzi, zostaną wpisani na listę konkursową.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 4. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
 5. Nagroda zostanie przyznana 3 uczestnikom, których zdjęcia, zdaniem Komisji były najciekawsze.
 6. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani 11 października 2016 roku poprzez komentarz pod zdjęciem.
 7. Komisja może również przyznać wyróżnienia, bez przyznawania nagród rzeczowych.
 8. Odpowiedzi osób wyróżnionych zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowejhttp://www.kukbuk.pl oraz na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/kukbuk.
 9. Organizator niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną poinformuje o wyniku Konkursu na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem:  https://www.facebook.com/kukbuk oraz na stronie internetowej Organizatora http://www.kukbuk.pl.

 

§5

REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej http://www.kukbuk.pl/
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres konkurs@kukbuk.com.pl.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§6

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w sieci Internet oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowiecka 4b,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048
 3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@kukbuk.com.pl
 4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 7

PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

© KUKBUK 2018