Regulamin konkursu - KUKBUK

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs „Kuchnia grecka

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs kulinarno-fotograficzny pod nazwą „Kuchnia grecka” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest spółka KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowiecka 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048 (zwana dalej „Organizatorem”).
 5. Konkurs trwa od 21.09.2016 r. do 5.10.2016 r. (do godziny 24:00).
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.kukbuk.com.pl

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres: konkurs@kukbuk.com.pl opisu przygody z kuchnią grecką.
 3. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone na Facebooku nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu oraz:
 1.  oświadczeniem przez Uczestnika, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe do przesyłanego tekstu oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu jego rozpowszechniania;
 2. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania tekstu poprzez jego udostępnienie na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem:  https://www.facebook.com/kukbuk oraz na stronie internetowej Organizatorahttp://www.kukbuk.pl/.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania nagrody.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.

§3

NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są 3 (trzy) egzemplarze książki „Kuchnia grecka” George’a Calombarisa.
 2. Zwycięzcy wybrani w sposób przewidziany w §4 ust. 5 Regulaminu otrzymają po 1 (jednym) egzemplarzu nagrody, wskazanej w ust. 1 powyżej. Nagroda w Konkursie nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator nie jest związany wyborem nagrody przez Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 4 oraz ust. 2 powyżej.

 

§4

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali swoje pomysły, zostaną wpisani na listę konkursową.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Komisję stworzoną przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 4. Komisja działa kolegialnie. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony pisemny protokół podpisywany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.
 5. Nagroda zostanie przyznana 3 uczestnikom, których odpowiedzi będą najciekawsze
 6. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną poinformowani 6 października 2016 roku poprzez email zwrotny.
 7. Komisja może również przyznać wyróżnienia, bez przyznawania nagród rzeczowych.
 8. Pomysły osób wyróżnionych zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowejhttp://www.kukbuk.pl oraz na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/kukbuk.
 9. Organizator niezależnie od wysłania informacji o wygranej drogą elektroniczną poinformuje o wyniku Konkursu na profilu Facebook’owym Organizatora znajdującego się pod adresem:  https://www.facebook.com/kukbuk oraz na stronie internetowej Organizatora http://www.kukbuk.pl.

 

§5

REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej http://www.kukbuk.pl/
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika konkursu w formie pisemnej bezpośrednio na adres konkurs@kukbuk.com.pl.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§6

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu w sieci Internet oraz przyznania nagród w Konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowiecka 4b,, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048
 3. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@kukbuk.com.pl
 4. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 7

PODATEK DOCHODOWY

 1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą o pdof”).
 2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o pdof).
 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

© KUKBUK 2018