Regulamin Mastercard - KUKBUK

Regulamin Mastercard

Regulamin mastercard kukbuk

Regulamin promocji dla prenumeratorów KUKBUK

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja promocji dla prenumeratorów KUKBUK („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048, NIP: 7010354714, REGON: 146313450, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych („Organizator”).
 3. Celem promocji jest przyznanie przez Organizatora nieodpłatnych świadczeń w postaci toreb KUKBUK dla wybranych prenumeratorów magazynu KUKBUK.
 4. Promocja obowiązuje od dnia 2 grudnia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku.
 5. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.kukbuk.com.pl, należącej do Organizatora.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych wykupieniem prenumeraty magazynu „KUKBUK” za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora https://sklep.kukbuk.com.pl/ („Uczestnicy”).
 2. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi wykupić i opłacić prenumeratę magazynu „KUKBUK” z wykorzystaniem karty płatniczej MasterCard lub Maestro, za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora https://sklep.kukbuk.com.pl/.
 3. Każdy Uczestnik, który wykupi prenumeratę magazynu „KUKBUK”, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej otrzyma od Organizatora nieodpłatne świadczenie w postaci torby KUKBUK.
 4. Torby KUKBUK przesłane do Uczestników wraz z pierwszym numerem magazynu „KUKBUK” objętego wykupioną prenumeratą.
 5. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
 7. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Promocji. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

                                                                          §3

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KUKBUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-705), przy ul. Czerniowieckiej 4b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434048.
 2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: redakcja@kukbuk.com.pl
 3. Administrator danych osobowych informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz wyłącznie dla celów przeprowadzenia Promocji, w tym ogłoszenia jej wyników.
 5. Administrator danych oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4

PODATEK DOCHODOWY

 1. Nieodpłatne świadczenia otrzymane przez Uczestników Promocji są świadczeniami, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („Ustawa PDOF”).
 2. W przypadku, gdy wartość nieodpłatnych świadczeń nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PDOF (200 złotych) dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. Nieodpłatne świadczenia w postaci toreb KUKBUK nie przekraczają kwoty, o której mowa w ust. 2 powyżej, pozostają w związku z promocją lub reklamą Organizatora oraz nie są dokonywane na rzecz pracowników Organizatora lub osób pozostających z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia  na stronie internetowej www.kukbuk.com.pl należącej do Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Promocji w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.kukbuk.com.pl należącej do Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

© KUKBUK 2018