Prywatność - KUKBUK

Niniejsza Polityka Prywatności KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniowieckiej 4B, 02-705 Warszawa, NIP: 7010354714,
Regon: 146313450, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych
(zwanej dalej „KUKBUK”), określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”)
serwisu internetowego kukbuk.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz wydawanej przez ww. spółkę aplikacji mobilnej
„KUKBUK Magazyn kulinarny” (zwanej dalej „Aplikacją”).

Wszelkie treści zamieszczone na stronie KUKBUK i Sklep KUKBUK, w szczególności publikowane zdjęcia i opisy podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333., dalej „PrAut”). Powielanie oraz rozpowszechnianie powyższych treści w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym kopiowanie, przechowywanie i przetwarzanie w całości lub w części bez pisemnej zgody KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zabronione. W przypadku naruszeń, sprawcy grozi odpowiedzialność cywilna i karna określona w PrAut.


© KUKBUK 2018