Prywatność - KUKBUK

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

 

Niniejsza Polityka Prywatności KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniowieckiej 4B, 02-705 Warszawa, NIP: 7010354714, Regon: 146313450, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000434048, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 złotych (zwanej dalej „KUKBUK”)  określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach (zwanych dalej „Użytkownikami”) wydawanej przez ww. spółkę aplikacji mobilnej „KUKBUK Magazyn kulinarny” (zwanej dalej „Aplikacją”).

 

KUKBUK przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Aplikacji i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. KUKBUK jako wydawca Aplikacji oświadcza, iż zbiera informacje dotyczące korzystania z Aplikacji przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie tzw. logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są przez KUKBUK w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Aplikacji.

 

KUKBUK zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących Użytkowników, zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1. Użytkownik w celu rozpoczęcia korzystania z Aplikacji lub w trakcie korzystania z niej może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Danymi osobowymi są dane dotyczące Użytkowników umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika, jak np. imię, nazwisko, wiek, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. KUKBUK uznaje dane osobowe Użytkowników za poufne;

2. KUKBUK przetwarzana dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

a. 6 ust. 1 lit. a RODO[1] – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

3. dostarczając dane osobowe, Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem;

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne w celu:

a. składania zamówień na towary dostępne w Aplikacji,

b. realizacji usługi dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności oraz informowania o takich funkcjonalnościach;

c. realizacji zamówień, o których mowa w powyżej,

d. kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem przez KUKBUK usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi oraz obsługą Użytkownika,

e. administrowania Aplikacją oraz personalizacji Aplikacji,

f. zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przez KUKBUK drogą elektroniczną oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,

g. wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa,

h. statystycznych i archiwizacyjnych;

KUKBUK przetwarza zgromadzone dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów;

5. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO;

6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Aplikacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Użytkowników zostaną usunięte;

7. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane:

a. podmioto, którym KUKBUK powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym kontrahentom, współpracownikom – wyłącznie w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym oświadczeniu;

b. organom i instytucjom państwowym w granicach obowiązującego prawa;

c. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez KUKBUK roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

d. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających KUKBUK świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

8. Użytkownik Aplikacji może w każdym momencie poprosić o wgląd do swoich danych zgromadzonych przez KUKBUK oraz o ich poprawienie lub usunięcie;

9. Wszelkie przesyłane informacje, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników Aplikacji (dane statystyczne, techniczne lub jakiekolwiek inne), nie są traktowane jako poufne. Korzystając z Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na to, że takie informacje mogą być ujawnione i wykorzystane do innych celów.

POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH W URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

        1. W związku z udostępnianiem Aplikacji, KUKBUK przechowuje informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.

2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:

a. optymalizacji korzystania z Aplikacji,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

c. tworzenia statystyk m.in. w celu zaprezentowania partnerom handlowym KUKBUK.

3. Ze względu na specyfikę technologii stosowanej przez KUKBUK w tworzeniu Aplikacji, Użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przechowywania danych w urządzeniu końcowym. Użytkownik, który nie chce zezwalać na przechowywanie przez KUKBUK informacji w jego urządzeniu końcowymi, nie powinien instalować Aplikacji.

 

POZOSTAŁE PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

       1. Każdy Użytkownik ma prawo:

a. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez KUKBUK,

b. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez KUKBUK dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe,

c. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych,

d. żądania usunięcia danych osobowych,

e. żądania wydania kopii danych osobowych,

f. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,

g. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

2. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie spółki są, tj. pod adresem: KUKBUK sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 4B, 02-705 Warszawa.

3. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa powyżej następuje poprzez złożenie przez Użytkownika wniosku:

a. osobiście w siedzibie spółki (KUKBUK sp. z o.o., ul. Czerniowiecka 4B, 02-705 Warszawa);

b. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby KUKBUK,

c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kukbuk@kukbuk.pl

4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

KUKBUK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Użytkownika korzystającego z Aplikacji obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez KUKBUK.

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego jak chronione są dane osobowe Użytkowników Aplikacji prosimy o kontakt z KUKBUK na adres: kukbuk@kukbuk.pl.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie treści zamieszczone na stronie KUKBUK i Sklep KUKBUK, w szczególności publikowane zdjęcia i opisy podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333., dalej „PrAut”). Powielanie oraz rozpowszechnianie powyższych treści w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, w tym kopiowanie, przechowywanie i przetwarzanie w całości lub w części bez pisemnej zgody KUKBUK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest zabronione. W przypadku naruszeń, sprawcy grozi odpowiedzialność cywilna i karna określona w PrAut.


© KUKBUK 2018